Algemene Voorwaarden


Wij waarderen het vertrouwen dat je stelt in De Purist, België (BTW BE0718774948), hierna ‘De Purist’, en nemen jouw rechten zeer ernstig op. Deze algemene voorwaarden zullen je duidelijk maken wat jouw wettelijke situatie is bij het gebruik van onze website, websiteapplicatie en applicatie, hierna ‘Diensten’. Door je toegang te verschaffen tot onze Diensten, stem je toe de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten,… (zonder limitatief te zijn) van De Purist zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Diensten

De Purist biedt met haar diensten een communicatie-, bestel- en transactieplatform tussen haar en eindgebruikers aan. Via de Diensten kunnen geregistreerde eindgebruikers bestellingen plaatsen bij en optioneel onmiddellijk betalen aan De Purist. 

Registratie

Elke eindgebruiker die onze Diensten wil gebruiken, dient zich hiervoor te registreren. Het registratieformulier moet volledig en naar waarheid ingevuld worden. Door de registratie op onze Diensten bevestig je ook 16 jaar of ouder te zijn. De Purist behoudt zich het recht om de registratie te weigeren of bij het verstrekken van valse gegevens of bij misbruik de registratie ongedaan te maken. Er bestaat geen aanspraak op registratie. De overeenkomst tussen De Purist en de eindgebruiker aangaande het gebruik van de website komt tot stand na online registratie en na de bevestiging door De Purist, in de regel per e-mail of door toegang tot haar Diensten te verlenen. 

De eindgebruiker verbindt zich ertoe zorg te dragen dat zijn wachtwoord alsmede de op onze Diensten aanwezige gegevens tegen inbreuken door onbevoegde derden beschermd worden. Indien de eindgebruiker kennis heeft van een mogelijke inbreuk op de beveiliging van de op onze Diensten opgeslagen informatie, zoals bijvoorbeeld van diefstal of onrechtmatig gebruik van de toegangsgegevens van de eindgebruiker, of van het doorgeven van bedrijfsgegevens of (persoons)gegevens, of meent dat dit zou kunnen voordoen, dient hij De Purist hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. Het is de eindgebruiker of andere personen niet toegestaan om zich met de gebruikersnaam en het wachtwoord van andere eindgebruikers of aangesloten handelaars aan te melden. De eindgebruiker engageert zich om zijn wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Verzakingsrecht

De eindgebruiker beschikt over het recht om van zijn aankoop af te zien zolang de bestelling nog niet door De Purist werd goedgekeurd. De Purist behoudt steeds het recht een bestelling af te keuren. Bij goedkeuring/afkeuring word je als eindgebruiker via e-mail op de hoogte gebracht. Vanaf het moment dat de bestelling wordt goedgekeurd, beschik je als eindgebruiker dus niet langer over het recht om van jouw aankoop af te zien en komt de overeenkomst tussen De Purist en de eindgebruiker tot stand. De eindgebruiker zal ook moeten instaan voor betaling van bestellingen die niet zijn afgehaald. In geval van levering zal de eindgebruiker er alles aan doen om zijn bestelling in ontvangst te nemen op het opgegeven tijdstip vermeld bij de bestelling. Indien de eindgebruiker de bestelling niet kan ontvangen op het opgegeven tijdstip, neemt hij minstens 2 uur op voorhand contact op met De Purist

De Purist heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Hij heeft het recht om op ieder ogenblik de toegang tot zijn site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. 

Afhaling (levering*) van jouw aankoop

De plaats van afhaling betreft de locatie van De Purist. De Purist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bestellingen die niet werden afgehaald door jou.

De eindgebruiker is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de kwalitatieve tekortkoming moet onmiddellijk na levering worden gemeld aan De Purist en dit op straffe van verval van elk recht dienaangaande. De bewijslast ligt bij de eindgebruiker. 

De Purist kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen en/of voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht, moeilijkheden bij gedeeltelijke of volledige staking, bij problemen bij de server zodat bestelling niet werd doorgegeven aan het kassasysteem, bij problemen bij transport- en communicatiemiddelen, overstromingen, brand, het niet beschikbaar zijn van de website, bij problemen bij de betaalpartner, natuurrampen,… (zonder limitatief te zijn). 

De Purist is niet verantwoordelijk ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product bijvoorbeeld bij verkeerd transporteren van het product en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de eindgebruiker of zijn aangestelde.

* Leveringen kunnen enkel telefonisch worden besproken en zijn uitzondering op de regel. Leveringen kunnen NIET worden aangevraagd via de website.

Prijzen en betalen

De prijzen zichtbaar via onze Diensten zijn van toepassing. Enkel in geval van ‘richtprijzen’ kan de effectieve kostprijs nog afwijken in de winkel (bv.: bij producten met een prijs per kilogram). Het is de verantwoordelijkheid van De Purist om richtprijzen te signaleren. Indien hij dit doet via de functie ‘Richtprijs’ op onze Diensten, wordt de eindgebruiker automatisch meerdere malen op het richtprijsstatuut gewezen. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele additionele kosten (bv.: bezorgkosten) die aan het totaalbedrag van de eindgebruiker zijn bestelling kunnen worden toegevoegd. Het is de verantwoordelijkheid van De Purist om deze prijzen actueel te houden en aan te passen indien nodig.

De eindgebruiker zijn bestelling zal niet worden verwerkt noch aan De Purist worden doorgegeven indien de betaling niet werd geautoriseerd, tenzij de eindgebruiker heeft gekozen om niet online te betalen. 

Intelectuele eigendommen

Alle rechten op de software van De Purist inclusief handelsnaam, merknaam, logo, vormgeving, lay-out, programmatiecode, concept, werkwijze, ...(zonder limitatief te zijn) van De Purist blijft ten alle tijde eigendom van De Purist en wordt nooit overgedragen op de eindgebruiker. De auteursrechten op de foto’s die worden gefotografeerd door de De Purist blijven eigendom van De Purist. De eindgebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Diensten te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. 

Informatie

De Purist is verantwoordelijk voor de correcte productinformatie en dient ervoor zorg te dragen dat deze juist en volledig is. De producten worden zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. De afbeeldingen zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel jouw keuze als eindgebruiker te vergemakkelijken. De geleverde goederen kunnen visueel afwijken onder meer naar kleur, volume en vorm. De Purist kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie op de pagina’s van de website.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn in geval van een geschil. Indien één van de uiteengezette voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Contact

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van onze Diensten zijn welkom en dienen te worden gericht aan De Purist, Ballaarstraat 65, 2018 Antwerpen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer 0489 03 86 23. Per e-mail zijn wij bereikbaar via jorim@depurist.be. 

Alle persoonlijke gegevens die verwerkt worden bij het gebruik van onze Diensten worden met de nodige zorg en als een goede huisvader behandeld. Meer info over ons privacybeleid vind je hier

Wij maken gebruik van cookies om jouw surfervaring te verbeteren. Meer info over ons cookiebeleid vind je hier